Thẩm duyệt về PCCC là hoạt động theo chức năng của Cơ quan Cảnh sát PCCC tiến hành việc kiểm tra đối chiếu các giải pháp và nội dung thiết kế với những quy định trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước hoặc tiêu chuẩn quốc tế, của nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các yêu cầu an toàn về PCCC.

Thẩm duyệt về PCCC là biện pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ đối với các dự án, công trình từ khi mới chỉ được thể hiện trên bảo vẽ thiết kế. Kết quả thẩm duyệt, thẩm định về PCCC là một trong những căn cứ để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, thiết kế và cấp phép xây dựng.

Nội dung và hình thức thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy

  • Đối với dự án thiết kế quy hoạch phải theo đúng quy định tại các Khoản 1,2,3 và 4 Điều 12 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;
  • Đối với thiết kế công trình phải theo đúng quy định tại các Khoản 1,2,3,4,5 và 6 Điều 13 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP
  • Phí thẩm duyệt về PCCC được quy định trong Thông tư số 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC.
  • Cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án, công trình.
  • Đối với hồ sơ thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1: 500 của dự án thiết kế quy hoạch và hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, công trình, cơ quan Cảnh sát PCCC có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về giải pháp PCCC.
  • Công trình có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại các Mục 14, 16, và 20 của Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này phải có văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của Cơ quan Cảnh sát PCCC trước khi tiến hành thiết kế công trình.
  • Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC, cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

==>> Muốn biết them chi tiết về dịch vụ nạp bình chữa cháy, thẩm duyệt, tư vấn thiết kế, thi công bảo trì hệ thống PCCC liên hệ tại đây.