Các bình chữa cháy tự động bột ABC, BC 6kg 8kg  được trang bị cho các khu vực có nguy hiểm cháy không thường xuyên có người hoặc con người không thể đi vào được. Bố trí bình chữa cháy tự động phù hợp với diện tích bảo vệ và chiều cao treo hoặc đặt của từng loại bình.

Quy định trang bị quả cầu chữa cháy treo trần

 • Bình chữa cháy trang bị theo quy định tại 5.1.1 có chất chữa cháy phù hợp với yêu cầu tại 4.5 và có khối lượng hoặc thể tích tối thiểu (G) không nhỏ hơn quy định tại Bảng 3 và Bảng 4.
 • Phải có số lượng bình chữa cháy dự trữ không ít hơn 10% tổng số bình để trang bị thay thế khi cần thiết.
 • Bình chữa cháy được bố trí ở vị trí thiết kế. Không được để bình chữa cháy tập trung một chỗ.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

 • Mã sản phẩm: XZFTB-6/XZFTB-8
 • Màu sắc: màu đỏ
 • Chủng loại:  Bình treo trần loại lớn
 • Chất chữa cháy:  Bột BC,ABC
 • Sức chứa (kg): 6,8±0.05
 • Hiệu quả phun (s): ≤12
 • Phạm vi phun (m): ≥2
 • Trọng lượng chất chữa cháy: 6kg, 8kg
 • Tổng rọng lượng bao gồm vỏ bình: 9.6~11.6
 • Quy cách đóng gói: 1 bình/thùng